โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองุทนและคณะอนุกรรมการ

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองุทนและคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2567 ได้จัดอบรมโครงการ โดยมีดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้…