กองคลัง

0 816
นางศรัญช์พัฒน์ ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลังโทรศัพท์ 094-3264246
  นางจันทร์สาย บัวระกต

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางนิษณา พรมมา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางนุชจรี จันทร์ต๊ะวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวจิรัชยา สิงห์ชัย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

จ่าสิบเอกประชายุทธ ภูบรรทัด

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน