คณะผู้บริหาร

0 2,589

ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
โทร. 081-9933515

นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
โทรศัพท์ 086-4299515
.

นายมนัส เครือแก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
โทรศัพท์ 098-7463363
E-mail: manus.dee@hotmail.com

ร.ต.ท.สมบูรณ์ เครือแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
โทรศัพท์ 081-0346689

นายวิทยา  กาวิรุณธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
โทรศัพท์ 0871928413