สำนักปลัดเทศบาล

0 497
นายรชฏ ใจดี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางศุภธิวา แย้มสุริโยทัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวปุณชรัสมิ์ ปภาอนันต์วัฒน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุวิมล ยงศ์เขตรการณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางอมรสิการณ์ ปันติ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางวาธิณี จันเต็ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพิพัฒน์ โทเจริญ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน