สำนักปลัดเทศบาล

0 1,227
นายรชฏ ใจดี
หัวหน้าสำนักปลัดโทรศัพท์ 085-3292929
นางกุลธิดา แซ่ตั้ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวปุณชรัสมิ์ ปภาอนันต์วัฒน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปิยะธิดา  ชมภูแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ0828959609

นางอมรสิการณ์ ปันติ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางวาธิณี จันเต็ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพิพัฒน์ โทเจริญ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน