สมาชิกสภาเทศบาล

0 97

 

นายธนวัฒน์ มังคะละ
ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายศรันย์ กาวงศ์วิน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายชายไมตรี ชุมภูทอง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้เขต 1
นายศรันย์ กาวงศ์วิน
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายธนวัฒน์ มังคะละ
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายชายไมตรี ชุมภูทอง
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายโพธิ์ทอง อินต๊ะเป็ง
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายเสาร์แก้ว สายวงศ์เขียว
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายศรีบุตร กันธิยะ
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เขตที่ 2
นายสมบัติ สายยศ
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายนพดล แก้วคำมา
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายสมศักดิ์ ภิญโญ
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายศราวุธ เตจา
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายจิรพงศ์ เครือคำ
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้