สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 273

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตั้งอยู่ ณ บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่ทะ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดลำปาง ประมาณ 27 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 62 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลน้ำโจ้ทั้งตำบล มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านฮ่องห้า
หมู่ที่ 2 บ้านป่าจ้ำ
หมู่ที่ 3 บ้านต๋อ
หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
หมู่ที่ 5 บ้านน้ำโจ้
หมู่ที่ 6 บ้านม่อนแสนศรี
หมู่ที่ 7 บ้านแม่ปุง
หมู่ที่ 8 บ้านป่าม่วง
หมู่ที่ 9 บ้านหนองพัฒนา

อาณาเขต

ทิศเหนือ : ติดต่อกับตำบลกล้วยแพะ, ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ทิศใต้ : ติดต่อกับตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับตำบลศาลา, ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเป็นที่ราบเชิงเขา บางส่วนเป็นภูเขาสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีการเพาะปลูกมานาน มีลำห้วยหลายสายและแม่น้ำจางเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน

ขนาดพื้นที่ใช้สอย
1) ที่ดินทำนา 11,100 ไร่
2) ที่ดินทำสวน 5,480 ไร่
3) ที่ดินทำไร่ 5,500 ไร่
4) ที่ดินสำหรับสัตว์เลี้ยง 7,500 ไร่
5) ที่ดินสำหรับอยู่อาศัย 3,180 ไร่

แหล่งน้ำธรรมชาติ
– แม่น้ำจาง ระยะทาง 10 ก.ม.
– ห้วยแม่ปุง ระยะทาง 12 ก.ม.
– ห้วยร่องเคาะ ระยะทาง 5 ก.ม.
– ห้วยฟาง ระยะทาง 9 ก.ม.
– ห้วยแม่แพด ระยะทาง 10 ก.ม.

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อการอุปโภคและสาธารณูปโภค
– ฝาย 3 แห่ง หมู่ 3, 4
– บ่อน้ำ 82 แห่ง
– ประปาหมู่บ้าน 6 แห่ง
– อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง
– สระน้ำขนาดเล็ก 10 แห่ง

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 10,136 คน
แยกเป็นชาย 5,008 คน
แยกเป็นหญิง 5,128 คน
ครัวเรือน 3,253 ครัวเรือน

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ
อาชีพหลัก
– ทำการเกษตร 80%
– รับจ้าง 15%
– เลี้ยงสัตว์,ประมง 2%
– อาชีพอื่น ๆ 3%
อาชีพเสริม โดยการรวมกลุ่มกันของแต่ละหมู่บ้าน ทำให้เกิดรายได้ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านฮ่องห้า, กลุ่มจักสานบ้านม่อนแสนศรี , กลุ่มผลิต ซีอิ้วบ้านแม่ปุง , การตัดศิลาแลง , การตีมีดและอุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ

สถานประกอบการ

– ตลาดสด 6 แห่ง
– ร้านค้า 78 แห่ง
– ร้านซ่อมรถ 13 แห่ง
– โรงสี 11 แห่ง
– โรงงาน 28 แห่ง
– ร้านอาหาร 11 แห่ง
– หอพัก 15 แห่ง
– เสริมสวย 9 แห่ง
– ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 14 แห่ง
– ปั๊มน้ำมัน(ปั๊มหลอด) 10 แห่ง
– ร้านรับซื้อของเก่า 1 แห่ง
– โรงเหล้า 6 แห่ง
– ร้านอินเตอร์เน็ต 2 แห่ง
– บริษัทไฟแนนซ์ 4 แห่ง

สภาพสังคม
สถานศึกษา
– โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านฮ่องห้า หมู่ 1 , โรงเรียนบ้านป่าจ้ำ หมู่ 2 , โรงเรียนทองทิพย์วิทยา หมู่ 3 ,
โรงเรียนบ้านหนอง หมู่ 4 , โรงเรียนบ้านน้ำโจ้ หมู่ 5 , โรงเรียนบ้านม่อนแสนศรี หมู่ 6 , โรงเรียนบ้านแม่ปุง หมู่ 7
– โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา หมู่ 3
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
– ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 1 แห่ง (หมู่ 5)
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 9 แห่ง (หมู่ 1–9)

ศาสนาและวัฒนธรรม
ศาสนา เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน มีวัด 8 แห่ง และ มีโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ 95 % และศาสนาคริสต์ 5%
ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนมีการดำเนินวิถีชีวิต และมีประเพณีวัฒนธรรมแบบชาวพื้นเมือง และแบบชาวไทลื้อ ผสมผสานกัน โดยมีประชาชนในหมู่ที่ 1 และ 7 มีเชื้อสายชาวไทลื้อที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

สถานพยาบาล
– ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 1 แห่ง (หมู่ 5)
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง (หมู่ 1, 4)
– ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 9 แห่ง

แหล่งท่องเที่ยว
– ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว มีกิจกรรมการสรงน้ำพระธาตุ และแข่งบั้งไฟ พร้อมชมทัศนียภาพตำบลน้ำโจ้ที่สวยงาม
ณ จุดชมวิวบนยอดเขา
– ประเพณีแข่งขันเรือยาวบ้านหนอง บริเวณลำน้ำแม่จาง บ้านหนอง หมู่ 4 และหมู่ 9 ต.น้ำโจ้