กองคลัง

0 1,589
นางเพชรินทร์ เครือแปง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจารุวรรณ ปัญญาเป็ง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางจันทร์สาย บัวระกต

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 
นางสาวจิรัชยา สิงห์ชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางนุชจรี จันทร์ต๊ะวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
จ่าสิบเอกประชายุทธ ภูบรรทัด
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน