ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบแม่น้ำจาง บ้านหนอง หมู่ที่ 4 ( ตลาดสด – สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า ) บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลน้ำโจ้ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,585 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

0 0

Read more...