จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ ช่างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองช่างเทศบาลตำบลน้่ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...