ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

0 62

กรมบัญชีกลางแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน โทร 089-851-5679 ในวันและเวลาราชการ