ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 41 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

อ่านประกาศ