โครงการเสริมสร้างความฉลาดของเด็กปฐมวัย

0 8

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิโครงการเสริมสร้างความฉลาดของเด็กปฐมวัย โดยมีนายสุภชัย วงศ์พิชัย ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้มีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรโดยคุณหมอนิตยา ศรีสุทะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง บรรยายให้ความรู้เรื่องสุขภาพแลพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี และคุณอภันตรี สุขกรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลแม่ทะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้