เวทีพัฒนาแนวทางการดำเนินงานหน่วยจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่

0 3

เวทีพัฒนาแนวทางการดำเนินงานหน่วยจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ภายใต้แผนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้