ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

อ่านประกาศ