จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัยในชุมชนตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

อ่านประกาศ