เลี้ยงส่งผอ.ณัชพันธ์ มานพและต้อนรับผอ.ผกามาศ เรียนอ้าย

0 82

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกคน มีความยินดีและดีใจกับผอ.ณัชพันธ์ มานพ ซึ่งได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก และขอต้อนรับผอ.ผกามาศ เรียนอ้าย ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปางหลวง เข้ารับตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาส นี้ด้วย