จ้างโครงสร้างลาน คสล. (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง หมู่ที่ 4 ) ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 15

อ่านประกาศ