โครงการจัดทำแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยตำบลน้ำโจ้ ปี 2564

0 9

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยตำบลน้ำโจ้ ปีงบประมาณ 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้