ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ของกองช่างเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

อ่านประกาศ