การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 2

การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้