ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 92 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

อ่านประกาศ