ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 45 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

อ่านประกาศ