ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ภายในกองช่างเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

อ่านประกาศ