โครงการปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลทต.น้ำโจ้

0 31

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมโครงการปฐมนิเทศเด็กและการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นวันที่ 2 โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.แจ้งเรื่องการปิด-เปิดภาคเรียน 2.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบของโรงเรียน 3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโดยจัดสรรให้เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี 4.การทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้