จ้างซ่อมแซมอาคารโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ (เนื่องจากวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3