จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3