การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 16

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้