จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ( ข้างบ้านนางเมตตา ทิศไชย ) ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0