ที่อยู่/เบอร์โทร/แผนที่

0 2,404

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

ที่อยู่ : 111 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
สำนักปลัด โทรศัพท์ : 0-5434-6238 ต่อ 11 สายด่วน 08-9851-5679
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-5434-6238 ต่อ 13 สายด่วน 08-9956-1543
กองช่าง โทรศัพท์ : 0-5434-6238 ต่อ 14 สายด่วน 09-4625-8333
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ : 0-5434-6238 ต่อ 15 สายด่วน 09-4624-7666
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทรศัพท์ : 0-5434-6238 ต่อ 16 สายด่วน 09-4623-7888

E-mail: tt_namjo@hotmail.com

Fax: 0-5434-6238 ต่อ 24

Facebook: https://www.facebook.com/namjosubdistrict


แผนที่ Google map แสดงที่ตั้งของเทศบาลตำบลน้ำโจ้