โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

0 8

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 กำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จุดรับวัคซีนวันนี้เป็นของชาวบ้านบ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ณ โรงมวยเทศบาลตำบลน้ำโจ้