จ้างโครงการวางท่อ คสล. ข้างบ้าน นายสุวิทย์ เครือแก้ว พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 2 บ่อ บ้านน้ำโจื หมู่ที่่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3