จ้างโครงการกอ่สร้างทางเข้าซอย คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านป่าม่วง พร้อมลูกรังถึงบ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1