จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2