จ้างปรับปรุงอาคารเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 19