ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองช่างเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0