ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของกองคลังเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

อ่านประกาศ