จุดตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 4

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย และขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ