จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายป่าสุสานฮ่องห้า) บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำโจ้ อำเภแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

อ่านประกาศ