ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กบ 3359 ลำปาง ของกองช่างเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 5