จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2