ประเพณีแข่งขันเรือยาว

0 74

ประเพณีแข่งขันเรือยาวเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวบ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ ชึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เริ่มมีการแข่งขันมาประมาณ ๕ –๗ ปีก่อน โดยคนในหมู่บ้านหนองได้เริ่มจัดขึ้นเฉพาะคนในหมู่บ้านหนองเท่านั้น และมีผู้นำในหมู่บ้านร่วมด้วย

ต่อมาชุมชนใกล้เคียงต่างให้ความสนใจ และมีผู้มาร่วมงานจากต่างจังหวัดด้วย ซึ่งทำให้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันหลากหลาย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่น ประกอบกับนับตั้งแต่ทางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้ทำการขุดลอกลำน้ำจาง ปรับสถานที่ริมลำน้ำให้เป็นลานกว้าง ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่นการจัดสถานที่ การให้รางวัลผู้เข้าแข่งขัน โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่มาทำพิธีเปิด ส่วนด้านความเชื่อก่อนการแข่งขันจะมีพระสงฆ์มาเจิมหัวเรือ และมีไหว้แม่ย่านางก่อนเพื่อเป็นสิริมงคล กิจกรรมชกมวยทะเล ฯลฯ จนปัจจุบันได้จัดทำโครงการแข่งขันเรือยาวเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่ง