การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

0 13

การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้