โครงการสืบฮีตตามฮอยร้อยใจไทลื้อ ประจำปี 2563

0 22

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนบ้านฮ่องห้าและชุมชนบ้านแม่ปุง จัดทำโครงการสืบฮีตตามฮอยร้อยใจไทลื้อ ประจำปี 2563 โดยเริ่มเคลื่อนขบวนวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ บ้านฮ่องห้า-แม่ปุง พร้อมกัน ณ ลานสาธารณะประโยชน์ชุมชนบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากท่านจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลำปาง เขต 3 ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมเปิดโครงการด้วยการแสดงจากเยาวชน นักเรียน กลุ่มแม่บ้านบ้านฮ่องห้า ต่อด้วยการแสดงจากเยาวชนและกลุ่มแม่บ้านบ้านแม่ปุง ณ ลานสาธารณะประโยชน์ชุมชนบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1