โครงการประชาคมท้องถิ่น บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1

0 11

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการประชาคมท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมวัดบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 ร่วมกับประชาชนบ้านฮ่องห้า เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของหมู่บ้าน และจะได้นำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เป็นลำดับต่อไป