โครงการประชาคมท้องถิ่น บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7

0 12

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการประชาคมท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมวัดบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ร่วมกับประชาชนบ้านแม่ปุง เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของหมู่บ้าน และจะได้นำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เป็นลำดับต่อไป