วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

0 223

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“น้ำโจ้ยุคใหม่ โปร่งใส เท่าเทียม เสมอภาค

ปราศจากคอรัปชั่น เห็นคุณค่าของประชาชน”

จะส่งผลให้

“เทศบาลตำบลน้ำโจ้เมืองน่าอยู่   ควบคู่คุณธรรม

เลิศล้ำเศรษฐกิจ                            ดำรงชีพอย่างพอเพียง

ฟังเสียงประชาชน                         พัฒนาคนสู่สุขภาพที่ดี”

พันธกิจ (Mission)

 1. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แม่น้ำ และรักษาสิ่งแวดล้อม
 2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ
 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้ยั่งยืน
 4. ส่งเสริมการศึกษาที่ในและนอกระบบ
 5. ให้มีระบบคมนาคม ไฟฟ้า น้ำประปา การสื่อสาร ระบบคลองส่งน้ำ ครอบคลุมทั้งตำบล
 6. ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และสตรี
 7. สร้างความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนและจัดการระเบียบสังคม
 8. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาโรคต่างๆ ของประชาชนทุกกลุ่มวัย
 9. ส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชน
 10. ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 11. ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 12. ใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร