การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำโจ้

0 2

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คุณหมอจากรพสต.ฮ่่องห้าและบ้านหนอง ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และรายงานผลการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้