โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินจ.ลำปาง

0 5

วันที่ 3 เมษายน 2562 งานเกษตร สำนักปลัดเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ซึ่งได้มาให้ความรู้ และข้อมูลตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการผลิตมันสำปะหลัง GAP ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตำบลน้ำโจ้