การประชุมประชาคมระดับตำบล

0 11

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 และให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและบรรลุเป้าหมายก่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้