โครงการ “คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข” ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

0 6

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับอำเภอแม่ทะ และสำนักงานพัฒาและบำรุงรักษาทางน้ำที่7 เชียงใหม่ กรมเจ้าท่า ได้ร่วมโครงการ “คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข” ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสีย กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ซึ่งแม่น้ำจางเป็นแมน้ำหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประชากรในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ ซึ่งได้แก่ บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 บ้านต๋อ หมู่ที่ 3 บ้านหนอง หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 และบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ลำน้ำแม่จาง